location_of_protagonist

  • TYYPPI: reunaelementti useissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa sijaintia, jossa tapahtuman kannalta keskeinen henkilö/toimija on
  • ESIM: Hän SOITTI kahvilasta Keminmaalta poliisit pidättämään itsensä. (Contacting)
  • Luullakseni sinä voit NÄHDÄ sen paikaltasi ikkunan läpi. (Perception_experience)

Esiintyy kehyksissä

Cause_to_make_noise, Contacting, Make_noise, Making_faces, Perception_active, Perception_experience, Reveal_secret

-- NiinaVai - 2015-01-29

Topic revision: r1 - 2015-01-29 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback