location_of_perceiver

  • TYYPPI: reunaelementti tarkasteluun ja aistimuksiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa sijaintia, josta tietoinen entiteetti havaitsee tai aistii jotain
  • ESIM: Tämä johtuu siitä, että hirvi AISTII ihmisen läsnäolon melko kaukaa ja väistää pois tieltä.
  • Osa KATSELI esityksiä varjosta tai parvekkeelta .

Esiintyy kehyksissä

Appearance, Perception_active, Perception_experience

-- NiinaVai - 2015-01-29

Topic revision: r1 - 2015-01-29 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback