location_of_event

* TYYPPI: ydinelementti Desiring-kehyksessä

Määritelmä

* KUVAUS: keskeinen paikka, joka liittyy haluttuun tai toivottuun tapahtumaan

* ESIM: Patsastoimikunta HALUSI patsaan torin laitaan . (Desiring)

Esiintyy kehyksissä

Desiring

-- NiinaVai - 2015-01-29

Topic revision: r2 - 2015-01-29 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback