location_of_confinement

  • TYYPPI: ydinelementti Releasing-kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: paikka, jonne vangitun entiteetin liikkuminen oli aiemmin rajoitettu
  • ESIM: Työväen taholta yritettiin kyllä vastustaa uusien vaalien toimittamista ja esitettiin eduskunnan täydentämistä siten, että v. 1922 vaaleissa valitut työväen edustajat VAPAUTETAAN vankilasta, että he pääsisivät täyttämään edusmiestehtäväänsä. (Releasing)

Esiintyy kehyksissä

Releasing

-- NiinaVai - 2015-01-29

Topic revision: r1 - 2015-01-29 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback