location_of_appearance

  • TYYPPI: reunaelementti Achieving_first-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: konteksti, jossa muut löytävät tai saavat tietoonsa keksinnön ensimmäistä kertaa
  • Puolalaisohjaaja KEHITTELI ensimmäisessä englantilaiselokuvassaan seksuaalista ahdistusta ja painajaistunnelmia mestarin ottein.(Achieving_first)

Esiintyy kehyksissä

Achieving_first

-- NiinaVai - 2015-01-29

Topic revision: r1 - 2015-01-29 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback