location

  • TYYPPI: yleinen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa jotakin toiminnan tai tilanteen kannalta keskeistä paikkaa, tai jonkin keskeisen entiteetin sijaintia
  • ESIM: Pirtin pöydällä LOJUVAT kellastuneet Länsi-Savot kertovat vuoden 1954 tapahtumista. (Being_located)
  • Olympialaisten aikana esimerkiksi yleisurheilijat ASUVAT puolentoista tunnin automatkan päässä Auburnissa , josta he saapuvat olympiakylään vasta pari päivää ennen omaa kilpailuaan. (Temporary_stay)

Muita huomioita

  • eroaa reunaelementistä

Esiintyy kehyksissä

Abounding_with, Abundance, Adorning, Arranging, Being_located, Change_posture, Clothing, Damaging, Expected_location_of_person, Hair_configuration, Lively_place, Locale_by_use, Natural_features, Posture, Presence, Prison, Remainder, Residence, Rope_manipulation, Storing, Temporary_stay

-- NiinaVai - 2015-01-28

Topic revision: r4 - 2015-04-17 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback