locale

  • TYYPPI: yleinen ydinelementti erilaisia alueita kuvaavissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kiinteä ja vakaa, rajattu alue, jota toisinaan määrittää esimerkiksi jokin tapahtuma, omistussuhde, poliittinen tilanne tai maantieteelliset seikat
  • ESIM: Neuvosto-Karjala kiinnostaa eritoten suomalaisia, mutta myös muualla lienee halukkuutta tutustua uusiin ja eksoottisiin ALUEISIIN. (Locale)
  • Kress joukkoineen saa kuuman vihjeen uhrin vaimolta, joka tunnistaa MURHAPAIKALTA poistuneen hahmon. (Locale_by_event)

Muita huomioita

  • usein sulautunut kehyksen laukaisevaan elementtiin
  • eroaa elementeistä <place> sekä <location>

Esiintyy kehyksissä

Biological_area, Locale, Locale_by_event, Locale_by_ownership, Locale_by_use, Natural_features, Observable_body_parts, Political_locales, Relational_political_locales

-- NiinaVai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback