liquid
  • ydinelementti märkyyteen ja kastumiseen liittyvissä kehyksissä
  • neste tai kaasu, joka läpäisee asian
Sitten hän VALELEE kolmesti lapsen päätä vedellä ja lausuu : " Minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen " .

Esiintyy kehyksissä: Being_wet, Cause_to_be_wet

-- NiinaVai - 2015-01-27

Edit | Attach | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2015-01-27 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback