liquid

  • TYYPPI: ydinelementti märkyyteen ja kastumiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: neste tai kaasu, joka läpäisee asian
  • ESIM: Sitten hän VALELEE kolmesti lapsen päätä vedellä ja lausuu : " Minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ". (Cause_to_be_wet)

Esiintyy kehyksissä

Being_wet, Cause_to_be_wet

-- NiinaVai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback