limit2

  • TYYPPI: ydinelementti Delimitation_of_diversity-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: viittaa jonkin muuttuvan asian skaalan toiseen pisteeseen, arvoon tai asiaan
  • ESIM: Auto on saatavissa viidellä eri bensiinikoneella, joiden tehot VAIHTELEVAT 50:stä 125:een hevosvoimaan. (Delimitation_of_diversity)

Esiintyy kehyksissä

Delimitation_of_diversity

-- NiinaVai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback