light

  • TYYPPI: ydinelementti Location_of_light-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: valo, joka loistaa jostakin valonlähteestä
  • ESIM: Vasta kun viimeinen vihainen huuto oli hiljentynyt ja viimeinen soihdun VÄLÄHDYS hävinnyt näköpiiristä, Ned ja Griffin muistivat kuolevaisia niskojaan ja hillitsivät hurjaa menoaan. (Location_of_light)

Muita huomioita

  • usein sulautunut verbeihin tai adjektiiveihin, tai esiintyy substantiivina

Esiintyy kehyksissä

Location_of_light

-- NiinaVai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback