level

  • TYYPPI: reunalementti Education_teaching-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: taso tai luokka, jolla opiskelija opiskelee
  • ESIM: Liitto katsoo, että jo ala-asteella oppilailla tulee olla mahdollisuus OPISKELLA äidinkielen lisäksi kahta vierasta kieltä. (Education_teaching)

Esiintyy kehyksissä

Education_teaching

-- NiinaVai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback