lessor

  • TYYPPI: ydin- tai reunaelementti vuokraamiseen liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö tai entiteetti, joka omistaa jonkin hyödykkeen pysyvästi ja sallii jonkun toisen käyttävän sitä korvausta vastaan
  • ESIM: Kaupunki VUOKRASI hallin vuonna 1989 silloiselta Kumi-Hydro Oy:ltä . (Renting)

Esiintyy kehyksissä

Renting, Renting_out

-- NiinaVai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback