lessee

  • TYYPPI: ydinelementti vuokraamiseen liittyvissä kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilö, joka saa väliaikaisesti käyttöönsä jonkin hyödykkeen korvausta vastaan
  • ESIM: Länsi-Savon jakelupäällikkö Pekka Puikkonen VUOKRASI asuntoauton lomamatkaansa varten. (Renting)

Esiintyy kehyksissä

Renting, Renting_out

-- NiinaVai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback