length

  • TYYPPI: reunaelementti Roadways-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa tien tai polun pituutta
  • ESIM: Viiden kilometrin reitillä hiihtäjillä on kavuttavaa reilut 120 metriä. (Roadways)

Esiintyy kehyksissä

Roadways

-- NiinaVai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback