legal_basis

  • TYYPPI: harvinaisempi reunaelementti oikeuteen ja lakeihin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvailee sitä laillista perustetta tai oikeusnormia, jonka pohjalta jotakin tehdään tai jätetään tekemättä
  • ESIM: Tämän lain perusteella on PIDÄTETTY joitakin ihmisiä, ja me vaadimme valtiota toimimaan tässä asiassa oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti ja vapauttamaan heidät välittömästi! (Detaining)

Esiintyy kehyksissä

Activity_pause, Detaining, Extradition, Verdict

-- NiinaVai - 2015-01-27

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback