leader

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: tietoinen olento, joka toimii johtajana joko halliten jotain joukkoa tai aluetta, tai toimii jonkin toiminnan tai riitin johtajana
  • ESIM: Vuonna 1856 antoi Egyptin VARAKUNINGAS Said Pasha luvan kanavan rakentamiseksi. (Leadership)
Kaikki on vielä auki, ensin pitäisi ainakin saada Mikkelin piispan SIUNAUS hankkeelle.

Esiintyy kehyksissä

Leadership, Rite

-- NiinaVai - 2015-01-26

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback