law

  • TYYPPI: ydinelementti Law-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: viittaa sääntöihin ja säädöksiin eli lakeihin, joilla säädellään toimintaa rajoituksin tai kehotuksin
  • ESIM: Vuoden 1932 LAKIA oli aikanaan perusteltu huonolla taloudellisella tilanteella.

Muita huomioita

  • on yleensä samanaikaisesti sekä kehyksen laukaiseva elementti että kehyselementti

Esiintyy kehyksissä

Law

-- NiinaVai - 2015-01-26

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback