language

  • TYYPPI: harvinainen reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: viittaa kieleen, jota käytetään kommunikoinnissa
  • ESIM: He kyllä PÄLPÄTTÄVÄT ranskaa , saksaa ja venäjää . (Language)

Muu käyttö

  • KUVAUS: voi viitata myös kieleen, jonka sanastosta nimi on peräisin
  • ESIM: Yli puolella suomalaisista löytyi ruotsalainen SUKUNIMI sata vuotta taaksepäin.(Being_named)

Esiintyy kehyksissä

Being_named, Chatting

-- NiinaVai - 2015-01-26

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback