landmark_period
  • ydinelementti Temporal_collocation -kehyksessä
  • kuvaa ajallista aikakautta, jonka aikana jokin tapahtuma tapahtuu
Temppeli kohoaa ilmoille tämän ANTIIKIN kaupungin keskustasta.

  • liittyy toisinaan deiktisesti joihinkin kehyksen laukaiseviin elementteihin
Sen teettäminen ei ole kuitenkaan TÄLLÄ HETKELLÄ mahdollista.

Esiintyy kehyksessä: Temporal_collocation

-- NiinaVai - 2015-01-26

Edit | Attach | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2015-01-26 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback