landmark_period

  • TYYPPI: ydinelementti Temporal_collocation -kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa aikakautta tai ajanjaksoa, jonka aikana jokin tapahtuma tapahtuu tai jokin on olemassa
  • ESIM: Temppeli kohoaa ilmoille tämän ANTIIKIN kaupungin keskustasta. (Temporal_collocation)

Muita huomioita

  • liittyy toisinaan deiktisesti joihinkin kehyksen laukaiseviin elementteihin
  • ESIM: Sen teettäminen ei ole kuitenkaan TÄLLÄ HETKELLÄ mahdollista. (Temporal_collocation)

Esiintyy kehyksissä

Temporal_collocation

-- NiinaVai - 2015-01-26

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback