landmark_occasion

  • TYYPPI: ydinelementti Relative_time -kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: viittaa johonkin ajan pisteeseen tai tapahtumaan, johon suhteessa jokin toinen asia tapahtuu
  • ESIM: Nopea ja helppo tapa rentoutua ja piristyä on lämmin kylpy ja sitä SEURAAVA kylmä suihku. (Relative_time>

Esiintyy kehyksissä

Relative_time

-- NiinaVai - 2015-01-26

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback