landmark_feature
  • ydinelementti Relational_natural_feature -kehyksessä
  • viittaa johonkin maantieteelliseen entiteettiin, jonka tiettyä keskeistä piirrettä tarkastellaan
Parivaljakolla on myös suunnitelmissa nousta ensi kesänä 5000 metrin korkeuteen nousevan, Siperiassa sijaitsevan Tien-Shan -vuoren HUIPULLE.

Esiintyy kehyksessä: Relational_natural_features

-- NiinaVai - 2015-01-26

Edit | Attach | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2015-01-26 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback