landmark_feature

  • TYYPPI: ydinelementti Relational_natural_feature -kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: viittaa johonkin maantieteelliseen entiteettiin, jonka tiettyä keskeistä piirrettä tarkastellaan
  • ESIM: Parivaljakolla on myös suunnitelmissa nousta ensi kesänä 5000 metrin korkeuteen nousevan, Siperiassa sijaitsevan Tien-Shan -vuoren HUIPULLE. (Relational_natural_features)

Esiintyy kehyksissä

Relational_natural_features

-- NiinaVai - 2015-01-26

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback