landmark_event

  • TYYPPI: ydinelementti Time_vector -kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: ilmaisee ajallisen viittauspisteen, johon jokin tapahtuma on kiinnittynyt
  • ESIM: Suomi vaatii tästä päivästä ALKAEN viisumia entisen Jugoslavian alueelta saapuvilta ihmisiltä.(Landmark_event)

Esiintyy kehyksissä

Time_vector

-- NiinaVai - 2015-01-26

Topic revision: r2 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback