label

  • TYYPPI: ydinelementti Labeling-kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: kielellinen merkki, jota puhuja käyttää viitatakseen johonkin tarkoitteeseen
  • ESIM: Pelastaakseen armaansa antaa hän LEIMATA itsensä varkaaksi . (Labeling)

Esiintyy kehyksissä

Labeling

-- NiinaVai - 2015-01-26

Topic revision: r3 - 2015-01-28 - niinavai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback