known_resident

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä People_by_residence

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö tai ryhmä, jonka kautta jonkin toisen henkilön tai ryhmän asumista kuvaillaan
  • ESIM: - Ei ehkä teitä, mutta meidän NAAPUREITAMME kyllä, Risto Niemelä sanoo vahvennetulla äänilajilla. (Peiple_by_residence, esimerkki Korpista)
    Nainen huusi apua, ja paikalle ryntäsi hänen HUONETOVERINSA; naispoliisi. (People_by_residence, esimerkki Korpista)

Esiintyy kehyksissä

People_by_residence -- HeidiHal - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback