knowledge

  • TYYPPI: ydienelementti kehyksissä Examination ja Expertise

Määritelmä

  • KUVAUS: Kehyksessä Examination se tieto tai taito, jonka hallintaa testataan. Kehyksessä Expertise se tiedon ala, jolla päähenkilön osaamista arvioidaan
  • ESIM: Kevään ylioppilaskirjoitukset päättyivät maanantaina saamenkielisten toiseen äidinkielen KOKEESEEN. (Examination)
    Hänen ASIANTUNTEMUKSENSA yhteiskunnallisten ja ajankohtaisten valtiollisten kysymysten alalla tekikin 'Naisten Äänestä' ajankohtaisen uutislehden. (Expertise)

Esiintyy kehyksissä

Examination, Expertise

-- HeidiHal - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback