knot

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Knot_creation ja Rope_manipulation

Määritelmä

  • KUVAUS: Köydestä tai vastaavasta punoksesta tehtävä solmu (tai muu vastaava muodostelma)
  • ESIM: Ne kaks, ne SITOEN seppeleitä mun tieni kukkasin koristaa. (Rope_manipulation)
    Naruun TEHDÄÄN solmu veden pinnan kohtaan ja mitataan kiekon ja solmu väli. (Knot_creation)

Esiintyy kehyksissä

Knot_creation, Rope_manipulation -- HeidiHal - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback