kindler

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Setting_fire

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö (tai ryhmä), joka tietoisesti sytyttää jonkin objektin tuleen
  • ESIM: Palasi kuitenkin takaisin, raoitti tuvan ovea ja hätäisellä äänellä kehoitti lapsia SYTYTTÄMÄÄN tulen takkaan ja odottamaan. (Setting_fire)
    Esko Tynkkynen SYTYTTÄÄ tulen, käy kopauttamassa kirveellä jäähän avannon ja pian porisee kahvipannuja makkarat tirisevät tulen päällä. (Setting_fire)

Esiintyy kehyksissä

Setting_fire -- HeidiHal - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback