killer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Killing

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö tai tietoinen ja tunteva olento, joka aiheuttaa jonkun toisen olennon kuoleman
  • ESIM: Hänen SALAMURHAAJANSA tekivät siitä lopun. (Killing)
    Sitten hän MESTASI poikansa omin käsin. (Killing)

Esiintyy kehyksissä

Killing -- HeidiHal - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback