jury

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Jury_deliberation

Määritelmä

  • KUVAUS: Tuomaristo tai valamiehistö, joka keskustelee jostakin oikeusjutusta
  • ESIM: Raastuvanoikeus HARKITTUAAN asiaa antoi päätöksen, jossa se katsoi selvitetyksi, että syytetty Keiju Berglund on joko yksin tai muiden toistaiseksi selvittämättä jääneiden henkilöiden kanssa joulukuun 15. päivän vastaisena yönä 1947 murtautunut Heinolan kaupungin postikonttoriin, avansiellä kaasuliekrllä kassakaapin ja anastanut sieltä rahaa, posti-, leima- ja veromerkkejä yhteensä 11.216.156 markan arvosta, mistä määrästä on saatu takaisin 243.250 markan arvosta veromerk kejä. (Jury_deliberation)

Esiintyy kehyksissä

Jury_deliberation -- HeidiHal - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback