jurisdiction

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Judicial_body, reunaelementti kehyksissä Law, Legality ja People_by_jurisdiction

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin hallintoalue, jolla tietty oikeusjärjestelmä pätee
  • ESIM: Tämä on syytä muistaa ainakin nyt jolloin mainittu ihmisoikeussopimus sitoo myös suomalaisia TUOMIOISTUIMIA. (Judicial_body)
    Minunkin elämästäni on käyty monta kuppikunnan kokousta isäni ollessa vieraan valtakunnan KANSALAINEN. (People_by_jurisdiction)

Esiintyy kehyksissä

Judicial_body, Law, Legality, People_by_jurisdiction

-- HeidiHal - 2015-02-18

Topic revision: r1 - 2015-02-18 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback