judge

  • TYYPPI: melko yleinen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: ilmaisee sen, jonka mielipiteen mukainen esitetty propositio on
  • ESIM: Hän näki ympärillään vain KORRUPTOITUNEITA monarkioita ja piti luonnollisen hallitsijan syntymistä mahdottomana omana aikanaan. (Morality_evaluation)

Muu käyttö

  • KUVAUS: oikeustoimiin liittyvissä kehyksissä ilmaisee päätäntävaltaa omaavan henkilön tai ryhmän oikeuslaitoksessa
  • ESIM: Ampujan asianajajan arvion mukaan vastaavanlaisista tilanteista on saatu hovioikeuksista VAPAUTTAVIA TUOMIOITA. (Verdict)

Esiintyy kehyksissä

Aesthetics, Arraignment, Correctness, Disgraceful_situation, Expertise, Fairness_evaluation, Forgiveness, Justifying, Mental_property, Morality_evaluation, Praiseworthiness, Rashness, Social_interaction_evaluation, Stimulus_focus, Strictness, Terrorism, Trendiness, Try_defendant, Verdict
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback