itinerary

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Vehicle

Määritelmä

  • KUVAUS: kulkuvälineen ajan tai reitin kuvaus
  • ESIM: Raippaluodon ja mantereen välillä Vaasan saaristossa liikennöivä LAUTTA haki karille ajaneen Vasa Queenin matkustajat Vaasaan sunnuntaina päivällä. (Vehicle)

Esiintyy kehyksissä

Vehicle
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback