iteration_count

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Event_instance

Määritelmä

  • KUVAUS: kertoo toistojen spesifin määrän
  • ESIM: Kuten kirjassani painettuna olevasta oikeuden pöytäkirjastakin saattaa alkajaisiksi lukea, luovutettiin Suomesta ainakin 12 eri KERRALLA vähintään 77 ihmistä. (Event_instance)

Esiintyy kehyksissä

Event_instance
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback