item_1

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Compatibility

Määritelmä

  • KUVAUS: ensimmäinen kahdesta yhteensopivasta tai -sopimattomasta entiteetistä
  • ESIM: Nämä säännöt olivat RISTIRIIDASSA yliopiston sääntöjen kanssa. (Compatibility)

Muita huomioita

ks. item_2, items

Esiintyy kehyksissä

Compatibility
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback