issuer

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Documents

Määritelmä

  • KUVAUS: viranomaistaho joka on myöntäny jonkin dokumentin, esim. ajokortin
  • ESIM: Yhden Baltian-maan myöntämällä VIISUMILLA voi matkustaa myös kahden muun tasavallan alueella. (Documents)

Esiintyy kehyksissä

Documents
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback