issue

  • TYYPPI: melko harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: ongelma tai käsiteltävä kysymys
  • ESIM: Tutkielma ja osallistuminen koulun ulkopuoliseen toimintaan antavat osaltaan valmiuksia KOHDATA edessä olevia haasteita. (Confronting_problem)

Esiintyy kehyksissä

Confronting_problem, Fighting_activity, Hostile_encounter, Quarreling, Strictness, Taking_sides, Waver_between_options
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback