invasion_act

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Repel

Määritelmä

  • KUVAUS: jonkun vihamielisen tahon suorittama hyökkäystoiminta
  • ESIM: Eritrealaiset TORJUIVAT hyökkäyksen, ja etiopialaisten ilmoitettiin vetäytyneen lähelle rajaa. (korp)

Esiintyy kehyksissä

Repel
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback