invader

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Invading

Määritelmä

  • KUVAUS: valoittava armeija tai muu tietoinen entiteeti
  • ESIM: Georgialaisviranomaisten mukaan yli 30 000 ihmistä pakeni Gagrasta ja läheisistä kylistä, kun abhasialaiset VALTASIVAT alueen lokakuun alussa. (Invading)

Esiintyy kehyksissä

Invading
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback