intoxicant

  • TYYPPI: ydinelementti päihteisiin liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: vaikuttava aine, päihde
  • ESIM: Jos käyttäjällä on taipumusta mielisairauteen, LSD voi puhkaista sairauden. (Intoxicants)

Esiintyy kehyksissä

Intoxicants, Intoxication
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback