interval

  • TYYPPI: harvinainen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: joidenkin tapahtumien tai toistojen välinen aika
  • ESIM: Presidentti Boris Jeltsinin turvallisuusneuvonantaja Aleksandr Lebed kehotti maanantaina Natoa LYKKÄÄMÄÄN laajentumistaan ainakin sukupolven ajan. (Change_event_time)

Esiintyy kehyksissä

Change_event_time, Frequency, Relative_time
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback