internal_cause

  • TYYPPI: yleisehkö reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: kuvaa henkilön sisäisistä ominaisuuksista (esim. tunnetila) johtuvaa syytä johonkin tekoon
  • ESIM: Pienimmät KILJUIVAT riemusta päästessään Tivoli Sariolaan. (Make_noise)

Esiintyy kehyksissä

Body_movement, Breathing, Cause_to_make_noise, Communication_noise, Facial_expression, Ingestion, Judgment_communication, Make_noise, Making_faces, Moving_in_place, Perception_body, Self_motion, Sounds, Vocalizations
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback