intermediary

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä 1

  • KUVAUS: kehyksessä Long_or_short_selling: shorttaava taho
  • ESIM: Yksityishenkilö SHORTTASI Talvivaaraa huikeilla summilla. (Long_or_short_selling)

Määritelmä 2

  • KUVAUS: kehyksessä Reliance: henkilö jolta odotetaan tietty toimintaa
  • ESIM: Voit LUOTTAA siihen, että hän varjelee sinut luottavana ja pysyvänä.

Esiintyy kehyksissä

Long_or_short_selling, Reliance
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback