interlocutors

  • TYYPPI: ydinelementti keskusteluun liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: keskustelun molemmat osapuolet yhdessä
  • ESIM: Tästä kävivät Mikkelin seudun kuntien edustajat KESKUSTELUA perjantaina, ja mielipiteitä löytyi niin puolesta kuin vastaankin. (Discussion)

Esiintyy kehyksissä

Chatting, Discussion
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback