interlocutor_1

  • TYYPPI: ydinelementti keskusteluun liittyvissä kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: keskustelun prominentimpi osapuoli
  • ESIM: Tulin vain sinun kanssasi JUTUSTELEMAAN tästä uudesta tulokkaasta. (Chatting)

Esiintyy kehyksissä

Chatting, Discussion
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback