interlocutor

  • TYYPPI: harvinainen ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: ehdotuksen tehnyt henkilö
  • ESIM: Maanviljelijät TORJUIVAT hallituksen tarjouksen liikennesulkujen poistamisesta viikon ajaksi , jotta osapuolet olisivat voineet aloittaa neuvottelut. (Respond_to_proposal)

Esiintyy kehyksissä

Agree_or_refuse_to_act, Discussion, Respond_to_proposal
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback