interjection

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Attention_getting

Määritelmä

  • KUVAUS: elementti jolla huomio kiinnitetään
  • ESIM: Voi HERRA, sinun palvelijasi eivät, ole miehiä, vaan pelkureita. (Attention_getting)

Esiintyy kehyksissä

Attention_getting
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback