interested_party

  • TYYPPI: harvinainen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: tietyn tapahtuman vaikutuksen alainen tai sen tuloksista kiinnostunut taho
  • ESIM: Maan tasapuolinen kehittäminen on Suomelle TÄRKEÄÄ. (Importance)

Esiintyy kehyksissä

Importance, Omen
Topic revision: r1 - 2015-02-19 - AnttiLai
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback